Galeria
Galeria
Kącik czytelniczy
Galeria
Archiwa
BIP

                                 Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

 

 

Zasady rekrutacji do przedszkola :

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną

art.131 ust.1 ustawy-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz.1082 z póź. zm.);

W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

(Uchwała nr 1075/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r.)

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba miejsc w placówce i uzyskania przez kandydatów równorzędnej liczby punktów, Komisja Rekrutacyjna powołana w placówce, zgodnie z wewnętrznym regulaminem rekrutacji, dokonuje wyboru kandydata według wieku od najstarszego. W czynności tej wykorzystuje elektroniczny system wspierający proces rekrutacji.

Terminy postępowania rekrutacyjnego .

Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 27 lutego br., od godz. 8.00 do 10 marca br. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 31 marca br. godz. 12.00
Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 31 marca br. od godz. 12.00 do 7 kwietnia br. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 11 kwietnia br. godz. 12.00
W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

 

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola należy, w terminie rekrutacji, tj. od 27 lutego br. do dnia 10 marca br. :

1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu

2. wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów

3. kliknąć w zakładkę: nabór do przedszkoli/ Nabór Przedszkola

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego (link bezpośredni http://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/). Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć, klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami.

 

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola:

1. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.

2. Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

– wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola w dniach od 27 lutego do 10 marca 2023 r. do godziny 15.00.

– wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola w dniach od 27 lutego do 10 marca 2023 r. do godziny 15.00.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i na tej podstawie kontynuują wychowanie przedszkolne w danej placówce.

Dodatkowe informacje:

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, dlatego też dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji.

W przypadku posiadania przez przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej wolnych miejsc, po zakończonej rekrutacji, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego ( zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, 1378 oraz Dz. U. z 2021 r., poz. 4) decyduje dyrektor jednostki.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) odpowiada dyrektor jednostki i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.