Galeria

Galeria

Kącik czytelniczy

Galeria

Archiwa

BIP

 

 

 

 

 

 

„Malujemy jajka”

Malujemy jajka,
a każde z nich to niespodzianka.
W złociste słoneczka,
w gwiazdeczki na niebie,
zrobię pisaneczkę –
mamusiu dla ciebie.

A dla mego taty –
wymaluję kurka,
będzie miał tęczowo
malowane piórka.

Dla babci i dziadka
też piękne pisanki,
oplecione w koło
w kolorowe wianki.

Pisanka dla brata
cała w żółte plamy.
To stado kurczątek
obok swojej mamy.

Gdy wszystkie pisanki
już będą zrobione,
w wiklinowy koszyk
ułożę święcone.

Czy wszyscy wiedzą, że nadchodzi już wiosna? My Misie już tak!

Wiemy jakie zmiany w przyrodzie przynosi. Śpiewamy piosenkę i wykonujemy wiosenne prace plastyczne.

 

 

„W marcu jak w garncu, mówił mój brat

To deszczyk pada, to śnieg, to grad

I w moim garnku mam to i owo

Bo ja gotuję kaszę marcową”

Nasze przedszkole w grudniu brało udział w konkursie plastycznym  „ANIOŁEK PEŁEN DOBRA” organizowanym przez Przedszkole „Król Maciuś I”.  Konkurs miał na celu zainteresowanie dzieci tradycjami bożonarodzeniowymi oraz rozwijanie i doskonalenie zdolności twórczych dzieci. Temat konkursowy bardzo spodobał się przedszkolakom. Każdy chciał narysować swojego Aniołka. Oto efekty pracy naszych zdolnych dzieciaków.

Wszystkie prace uzyskały duże uznanie wśród jury, najpiękniejszego aniołka wykonała Lila z grupy I, która zdobyła wyróżnienie. Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

This gallery contains 2 photos.

Dzieci z naszego przedszkola postanowiły stworzyć wystawę pt. Geometryczne cudaki. Do stworzenia prac wykorzystano niepotrzebne kartony, pudełka, rolki, kubeczki, wytłoczki, które przeobraziły się w bajkowe cudaki. Podczas prac dzieci mogły poznać i utrwalić figury geometryczne płaskie i przestrzenne i oczywiście świetnie się bawić podczas malowania i wyklejania postaci.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Lublinie na ul. Pogodnej 54 w dniu 26.11 (czwartek) w godzinach 14.00-18.00 oferuje telefoniczne porady dla rodziców.

Nr telefonów:

(81) 745 85 52

609 074 434

Dostępni specjaliści:

psycholog- Agnieszka Kałuża

pedagog- Joanna Murat

logopeda- Katarzyna Jędrusiak

 

 

Wojewoda Lubelski
poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy
w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu
województwa lubelskiego
W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność
podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych
rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki
zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu
z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją
lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej
solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.
Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa
lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje
osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów
chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem
zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.
W szczególności poszukuje się następujących lekarzy specjalistów lub lekarzy kończących szkolenie
specjalistyczne w zakresie:
 anestezjologii i intensywnej terapii,
 chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii,
 medycyny ratunkowej,
 wszystkich dziedzin chirurgicznych – szczególnie pożądani są lekarze chirurdzy posiadający
podstawowe umiejętności obsługi respiratora,
 neonatologii posiadający umiejętności obsługi respiratora,
 neurologii,
 medycyny rodzinnej.
Ponadto poszukuje się personelu pielęgniarskiego celem udzielania świadczeń zdrowotnych
z zakresu:
 anestezjologii i intensywnej opieki medycznej,
 chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii,
 chirurgii,
 neurologii,
 medycyny ratunkowej.
Zakres obowiązków związanych z pracą w szpitalu tymczasowym będzie określany w zależności
od specjalizacji oraz zakresu umiejętności deklarowanej po przyjęciu do pracy.
Zgłoszenia osób chętnych, a także zapytania, prosimy pilnie wysyłać na adres e-mail:
szpitaltymczasowy@lublin.uw.gov.pl
Tel. kontaktowy w godzinach pracy Urzędu (godz. 7.30 – 15.30): (81) 307 96 90
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKIEROWANIA DO PRACY W SZPITALU TYMCZASOWYM
1. Kto i na jakiej podstawie prawnej kieruje osoby do pracy?
Podstawą do skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii jest art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 t.j.).
Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba
skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy Wojewoda, a w razie
skierowania do pracy na obszarze innego województwa – minister właściwy do spraw zdrowia.
2. Kogo można skierować do pracy?
Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą zostać skierowani pracownicy podmiotów leczniczych, osoby
wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń
zdrowotnych, a także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami
podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.
3. Kto nie podlega skierowaniu do pracy?
Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:
 osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
 kobiety w ciąży;
 osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
 osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
 osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego;
 osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
 inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ
zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona
choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
 osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie
i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto w przypadku, gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób,
którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana
wyłącznie jedna z nich.
4. Czy osobie skierowanej do pracy przysługuje wynagrodzenie za pracę w podmiocie, do którego
została skierowana i w jakiej wysokości?
Aktualnie osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje wynagrodzenie zasadnicze
w wysokości nie niższej niż 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego
na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie,
jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska.
W związku z przyjęciem w dniu 22 października 2020 r. przez Sejm RP nowelizacji ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem
COVID-19 (ustawa jest nadal procedowana), planowane jest podwyższenie pensji personelu
medycznego skierowanego przez Wojewodę do 200 proc. z dotychczasowego 150 proc. przeciętnego
wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy.
Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy
przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została
decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.
5. Na jakiej podstawie osoba skierowana wykonuje pracę w podmiocie, do którego została
skierowana?
Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna, wskazana w decyzji o skierowaniu do pracy, nawiązują
z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie
dłuższy niż wskazany w decyzji.
6. Jakie inne, poza wynagrodzenie za pracę, świadczenia przysługują osobie skierowanej do pracy?
Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje zwrot kosztów przejazdu,
zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości
należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych
na obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku
zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.
7. Czy osobie skierowanej do pracy przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy?
Tak, osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest
obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji o skierowaniu do pracy. Okres
urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego
pracodawcy.
8. Czy osoba, która nie podlega skierowaniu do pracy, może zostać skierowana na własną prośbę?
Tak, osoba, która znajduje się w kategorii osób, które nie podlegają kierowaniu do pracy (pkt 4), może
zgłosić się dobrowolnie do pracy na podstawie skierowania. Taka osoba zostanie skierowana do pracy
jeżeli podpisze oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na skierowanie do pracy.
9. Na jaki okres czasu Wojewoda może skierować do pracy?
Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres
do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.
10. Czy można odwołać się od decyzji Wojewody o skierowaniu do pracy?
Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji. Od decyzji Wojewody
przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia. Wniesienie środka odwoławczego
nie wstrzymuje wykonania decyzji, co oznacza, że pomimo wniesienia odwołania należy stawić się
do pracy w miejscu i czasie wskazanym w decyzji.
11. Czy osoba kierowana do pracy musi dostać decyzję na piśmie?
Decyzje o skierowaniu do pracy mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający
dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie. Ponadto decyzje te nie wymagają uzasadnienia.
Jednocześnie decyzje przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie
po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.
12. Czy osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje ochrona przed
wypowiedzeniem umowy o pracę u dotychczasowego pracodawcy?
Przez czas trwania obowiązku pracy, z osobą skierowaną do pracy przy zwalczaniu epidemii nie może
być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy ani nie może być dokonane wypowiedzenie umowy
o pracę, chyba że istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy
pracownika albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji.
13. Jakie konsekwencje grożą za niepodporządkowanie się decyzji o skierowaniu do pracy?
Osoba, która nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy przy zapobieganiu oraz zwalczaniu epidemii,
podlega karze grzywny w wysokości do 5 tys. zł oraz karze administracyjnej od 5 tys. zł do 30 tys. zł.
Ponadto na osobę, która w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie wykonuje decyzji
o skierowaniu do pracy, może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości od 5 tys. zł do 30 tys. zł