Galeria
Galeria
Kącik czytelniczy
Galeria
Archiwa
BIP

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU

W CZASIE PRZECIWDZIAŁANI A  ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ  KORONAWIRUSA COVID – 19

 

 1. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczona na zbiorowy pobyt dzieci przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5  m
 2. Jedna grupa dzieci w miarę możliwości przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 3. W miarę możliwości do grup przydzieleni są ci sami opiekunowie.
 4. Dziecko nie powinno przynosić ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 5. W sali w której przebywają dzieci zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.
 6. Po skończonej zabawie dziecko myje ręce, a zabawki są myte wodą z detergentem a na koniec dnia dezynfekowane.
 7. W czasie pobytu dzieci, sale są wietrzone. (1x na godz.)
 8. Zajęcia ruchowe realizowane w sali odbywają się przy dopływie świeżego powietrza.
 9. Opracowano sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka:

a)rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do udostępnienia dyrektorowi/nauczycielom przedszkola telefonów kontaktowych do obojga rodziców/ opiekunów prawnych.

b)rodzice(opiekunowie prawni) są zobowiązani do systematycznej aktualizacji numerów kontaktowych i odbierania telefonów z przedszkola w celu szybkiego kontaktu.

c)nauczyciel zobowiązany jest do umieszczenia w bezpiecznym i w dostępnym dla osób uprawnionych miejscu w sali przedszkolnej numerów telefonów  do rodziców/ opiekunów prawnych.

d)nauczyciel przedszkola lub inny pracownik  w przypadku wystąpienia objawów chorobowych  niezwłocznie  informuje dyrektora

e)dyrektor lub nauczyciel przedszkola w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka niezwłocznie telefonicznie informuje rodziców.

f)rodzic zobowiązany jest do pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 1. Wprowadzono ograniczenia w przebywaniu osób trzecich na terenie przedszkola do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe, prowadzi się rejestr wejść/wyjść tych osób).
 2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 5. Należy uzyskać zgodę rodziców/ opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność.
 6. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym miejscu z zapewnieniem min 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.