Galeria
Galeria
Kącik czytelniczy
Galeria
Archiwa
BIP

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 

adres strony internetowej :

https://portal.edu.lublin.eu/jst/lublin/Rejestr.aspx

 

 

Postępowanie rekrutacyjne

 

1.Publikacja oferty-otwarcie strony dla rodziców 1.04.2020 godz.8:00

2.Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru -wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców :

od 1.04.2020 r od godz.8:00 do 10.04. 2020 r. do  godz. 12 :00

3.Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców-zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców 10.04. 2020 godz.12:00

4.Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych-otwarcie strony dla rodziców-04.05.2020 r. godz.12:00

5.Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania-04.05.2020 godz.12:00-08.05.2020 godz.15:00

6.Publikacja listy kandydatów przyjętych-otwarcie strony dla rodziców-11.05.2020 godz.13:00

 

 

 Postępowanie uzupełniające.

 

Postępowanie uzupełniające odbywa się wówczas, gdy po zakończeniu rekrutacji placówka dysponuje wolnymi miejscami.

1.Publikacja wolnych miejsc-otwarcie strony dla rodziców 15.06.2020 godz.8:00

2.Rekrutacja uzupełniająca-rejestracja kandydatów przystępujących do naboru-wprowadzenie do systemu wniosków przez rodziców 15.06.2020 godz.8:00-19.06.2020 godz.15:00

3.Rekrutacja uzupełniająca-zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców,zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców 19.06.2020 godz.15:00

4.Rekrutacja uzupełniająca-publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych-otwarcie strony dla rodziców 10.07.2020 godz.12:00

5.Rekrutacja uzupełniająca-potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania-10.07.2020 godz.12:00-15.07.2020 godz.15:00

6.Publikacja listy kandydatów przyjętych-otwarcie strony dla rodziców 17.07.2020 godz.12:00

Kryteria rekrutacyjne

Kryteria ustawowe (Ustawa prawo Oświatowe art.131)

Wskazane kryteria to :

  1. wielodzietności rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata ;
  6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają jednakową wartość.

 

Kryteria gminne (Uchwała nr 511/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020)

  Kryteria postępowania rekrutacyjnego Liczba punktów
1. pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko (prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego 3 punkty
2. oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie 2 punkty
3. jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun) wskazał Lublin jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie 1 punkt
4. rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat 2 punkty
5. zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci 1 punkt
6. rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy 1 punkt