Galeria
Galeria
Kącik czytelniczy
Galeria
Archiwa
BIP

Rekrutacja 2019/2020

 

W dniach od 4 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego :

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin

Postępowanie rekrutacyjne może składać się z dwóch etapów:

W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuacje rodzinną , zdrowotną :

W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne , uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:

Wskazane kryteria to :

 • wielodzietności rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata ;
 • samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów , każde.

Kryteria gminne:

 1. pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 punkty,
 2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 2 punkty ,
 3. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola ,tj. bezpłatnego nauczania , wychowania , opieki i posiłków ( po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin ) powyżej 8 godzin dziennie – 2 punkty
 4. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola bezpłatnego nauczania , wychowania, opieki i posiłków ( po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin )do 8 godzin dziennie – 1 punkt ,
 5. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobku –  1 punkt
 6. zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-5 lat – 1 punkt .

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 4 marca br., od godz. 8.00 do 15 marca br. do godz. 15.00 – Rodzice , którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej za jej pośrednictwem uzyskają informację zwrotną dotyczącą akceptacji (w przypadku poprawnego wypełnienia) wniosku , bądź o jego odrzucenia.
 2. Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 8 kwietnia br. godz. 12.00,– Rodzice , którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej za jej pośrednictwem uzyskają powiadomienie dotyczące zakwalifikowana bądź niezakwalifikowania dziecka do przedszkola , oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 8 kwietnia br. od godz. 12.00 do 12 kwietnia br. do godz. 15.00, – Rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej będą mogli potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do danego przedszkola mailowo, bez konieczności wizyty w placówce.
 4. Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych : 15 kwietnia br. godz. 13.00,– Rodzice , którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej powyższą informację otrzymają mailem.

Rekrutacja uzupełniająca:

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 29 maja br. od godz. 8.00 do 7 czerwca br., do godz. 15.00,
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 1 lipca br., godz. 12.00,
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 1 lipca br., godz. 12.00 do 5 lipca br., do godz. 15.00 ,
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 8 lipca br. o godz. 12.00.

 

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola ,należy w terminie rekrutacji, tj. od 4 marca br. do dnia 15 marca br. dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Wniosek dziecka będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony www.rekrutacja.p.lublin.eu Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej .

Po wypełnieniu wniosku w formie elektronicznej, należy go wydrukować, podpisać i złożyć w placówce wskazanej jako pierwsza.

Wniosek można także pobrać w formie papierowej z przedszkola/oddziału przedszkolnego , a po wypełnieniu i podpisaniu złożyć w placówce pierwszego wyboru.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszenia.