Galeria
Galeria
Kącik czytelniczy
Galeria
Archiwa
BIP

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 

Zasady rekrutacji do przedszkola : 

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców. 

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin. 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów: 

1.W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną 

art.131 ust.1 ustawy-Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 poz.1082,762); 

2.W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny. 

(Uchwała nr 1075/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r.) 

Terminy postępowania rekrutacyjnego.  

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od  7 marca br., od godz. 8.00 do 18 marca br. do godz. 15.00 
 1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 
  8 kwietnia  br. godz. 12.00 
 1. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 8 kwietnia br. od godz. 12.00 do 15 kwietnia br.
  do godz. 15.00 
 1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  19 kwietnia br. godz. 12.00 
 1. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 
 1. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, 
 1. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
  w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, 
 1. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
  w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora. 

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola należy, w terminie rekrutacji, tj. od 7 marca br. do dnia 18 marca br. : 

 1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
 2. w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
 3. kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola  wraz z załącznikami. 

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola: 

 1. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 2. Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

– wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru w dniach od 7 do 18 marca 2022 r. do godziny 15.00. 

– wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru w dniach od 7 do 18 marca 2022 r. do godziny 15.00. 

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. 

 

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Powyższy tryb rekrutacji  na rok szkolny 2022/2023 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 

Dodatkowe informacje: 

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, dlatego też dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji. 

W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, po zakończonej rekrutacji, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego (zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, Dz. U. z 2021 r., poz. 1082,762) decyduje dyrektor przedszkola. 

 

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) odpowiada dyrektor  i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji. 

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 32 dostępny jest do wglądu w siedzibie placówki oraz na stronie BIP. 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do przedszkola rozpocznie się 1 marca 2021 r. od godziny 8:00 i potrwa do 12 marca 2021 r. do godziny 15:00

Zasady rekrutacji do przedszkola :

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;

W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Zarządzenie nr 7/1/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów

Terminy Postępowania Rekrutacyjnego:

1.Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego  15.02.2021 – 26.02.2021 godz 12.00

2.Publikacja oferty-otwarcie strony dla rodziców 1.03.2020 godz.8:00

3.Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru -wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców :

od 1.03.2021 r od godz.8:00 do 12.03. 2021 r. do  godz. 15 :00

4.Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców-zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców

12.03. 2021 godz.15:00

5.Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych-otwarcie strony dla rodziców  12.04.2021 r. godz.15:00

6.Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania-12.04.2021 godz.12:00-16.04.2021 godz.15:00

7.Publikacja listy kandydatów przyjętych-otwarcie strony dla rodziców-19.04.2021 godz.12:00

Postępowanie uzupełniające.

Postępowanie uzupełniające odbywa się wówczas, gdy po zakończeniu rekrutacji   placówka dysponuje wolnymi miejscami.

1.Publikacja wolnych miejsc-otwarcie strony dla rodziców 24.05.2021 godz.8:00

2.Rekrutacja uzupełniająca-rejestracja kandydatów przystępujących do naboru-wprowadzenie do systemu wniosków przez rodziców 24.05.2021 godz.8:00-28.05.2021 godz. 8:00

3.Rekrutacja uzupełniająca-zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców,zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców 28.05.2021 godz.8:00

4.Rekrutacja uzupełniająca-publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych-otwarcie strony dla rodziców 17.06.2021 godz.12:00

5.Rekrutacja uzupeniająca-potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania-17.06.2021 godz.12:00-24.06.2021 godz.15:00

6.Publikacja listy kandydatów przyjętych-otwarcie strony dla rodziców 25.06.2021 godz.12:00

W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola należy, w terminie rekrutacji, tj. od 1 marca br. do dnia 12 marca br. :

1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu

2. w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów

3. kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami.

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola:

1. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.

2. Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

– wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola w dniach od 1 do 12 marca 2021 r. do godziny 15.00.

– wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola w dniach od 1 do 12 marca 2021 r. do godziny 15.00.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i na tej podstawie kontynuują wychowanie przedszkolne w danej placówce.